Menţiuni
 
Particpant la concursul WebTop
       Academicianul Sergiu Rădăuţanu a fost, este şi va rămâne pentru tot neamul nostru un înaintaş, un contemporan perpetuu, o personalitate cu care ne vom mândri întotdeauna. Domnia Sa a fost o personalitate excepţională. S-ar putea vorbi multe despre el sub cele mai diferite aspecte, căci a fost şi un renumit administrator, un adevărat om de stat şi o figură politică. A fost un cunoscut om de ştiinţă şi de cultură, avea calităţile unui om de societate şi reputaţia unui om de familie. Persoană de acţiune şi de influenţă.>

       Personalitatea sa este comemorată pe larg în Moldova.

       I. Institutul Politehnic, pe care academicianul Sergiu Rădăuţanu l-a fondat, a fost primul rector, azi Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit mai mult de 62000 de ingineri.
       La UTM studiile sunt organizate la 10 facultăţi: "Energetică"; "Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini"; "Inginerie şi Management în Mecanică"; "Calculatoare, Informatică şi Microelectronică"; "Radioelectronică şi Telecomunicaţii"; "Tehnologie şi Management în Industria Alimentară"; "Industrie Uşoară"; "Cadastru, Geodezie şi Construcţii"; "Urbanism şi Arhitectură"; "Inginerie Economică şi Business". În cadrul "Facultăţii de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini" activează Colegiul Tehnic. http://www.utm.md/romanian/1-11.html

       Blocul central al Universităţii Tehnice se află într-un local, care este monument de arhitectură şi istorie de valoare naţională, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit între anii 1895–1903, în stil eclectic cu elemente renascentiste. Este un imobil cu destinaţie publică, amplasat la colţul cartierului, mărginit de bulevardul Ştefan cel Mare şi strada Mitropolit Petru Movilă, aliniat liniilor roşii ale acestor străzi. http://www.monument.sit.md/stefan-cel-mare/168/


       II. PLACĂ MEMORIALĂ DEDICATĂ PRIMULUI RECTOR AL POLITEHNICII DIN CHIŞINĂU, ACADEMICIANULUI SERGIU RĂDĂUŢANU. În 1998 pe faţada blocului Central al Universităţii Tehnice din Moldova Municipiul Chişinău: Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr.168, a fost instalată placa memorială: "În acest edificiu în anii 1964-1973 a activat primul rector al Institutului Politehnic, academicianul Sergiu Rădăuţanu" dedicată primului rector al Institutului politehnic (actuala Universitate Tehnică) din Chişinău, academicianului A.Ş.M. (1973), doctorului habilitat în ştiinţe tehnice (1966), profesorului universitar (1967), specialistului în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare, Sergiu Rădăuţanu (1926-1998). http://www.monument.md/catalog/placi_memoriale/381/#

       III. PLACĂ MEMORIALĂ DEDICATĂ ACADEMICIANULUI SERGIU RĂDĂUŢANU. In anul 1999 pe blocul de lociut din , Bd. Ştefan cel Mare, nr.132, din Chişinău a fost instalată Placa memorială "Aici a locuit academicianul Sergiu Rădăuţanu (1926-1998)" pe faţada casei în care a locuit în ultimii ani de viaţă academicianul Sergiu Rădăuţanu (1926-1998); vice-preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, doctor-habililtat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, unul din cei mai buni specialişti în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare, primul rector al Universităţii Tehnice din Moldova (pe atunci Institutul Politehnic din Chişinău). http://www.monument.md/catalog/placi_memoriale/381/#       IV. Academicianului Sergiu RĂDĂUŢAN În anul 1983 a devenit laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.


       V. Decorarea academicianului Sergiu RĂDĂUŢAN cu "Ordinul republicii".

REPUBLICA MOLDOVA. PRESEDENTIA. DECRET

Cu privire la decorarea domnului Sergiu RĂDĂUŢAN cu "Ordinul republicii" nr. 160 adoptat: 13.06.96 în vigoare:
publicat în: Monitorul Oficial nr 045 din: 04.07.96 articolul: 398

       În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova", Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
       Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei, pentru activitate rodnică de investigaţii în domeniul fizicii semiconductorilor, contribuţie personală la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare, domnul Sergiu RĂDĂUŢAN, director al Centrului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se decorează cu "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Mircea SNEGUR

Chişinău, 13 ianuarie 1996.
Nr. 160.

       VI. Prin hotărârea Guvernului R.Moldova "Cu privire la acordarea burselor şi altor forme de ajutor social studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat cu frecvenţa la zi" nr. 586 adoptat: 22.06.99 se acordă Bursa Nominală în fizică "Sergiu RĂDĂUŢAN". "Monitorul Oficial" al RM nr. 067 din: 01.07.99.
REPUBLICA MOLDOVA. GUVERNUL. HOTARIRE
cu privire la acordarea burselor şi altor forme de ajutor
social studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior
de stat cu frecvenţa la zi
       nr. 586 adoptat: 22.06.99 în vigoare:
       Abrogat prin HG1152/02.09.02, MO124/05.09.02 art.1266
       MODIFICAT
       [Anexa.1 modificată prin HG542/03.05.2002, MO63/16.05.2002 art.630]

       În scopul perfecţionării actelor normative privind acordarea burselor şi altor forme de ajutor social studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt superior de stat cu frecvenţa la zi, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
       1. Se stabilesc următoarele burse pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu frecvenţa la zi:
       burse de studii pe categorii, în conformitate cu anexa nr. 1;
       burse nominale (de merit), în conformitate cu anexa nr. 2;
       burse sociale.
       Bursele se acordă semestrial, cu excepţia perioadei vacanţei de vară, în limitele mijloacelor prevăzute pentru burse, precum şi din fondul special. Cuantumurile bursei sociale constituie în învăţămîntul superior universitar 1,5 salarii minime lunar, iar în învăţămîntul superior de scurtă durată - 1,2 salarii minime lunar.
       2. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, de comun acord cu ministerele de resort va elabora şi va aproba regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor de studii pe categorii, burselor nominale (de merit) şi a burselor sociale.
       3. Se permite instituţiilor de învăţămînt superior de stat să instituie pe baza mijloacelor parvenite din activităţi auxiliare, din sponsorizările şi donaţiile persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, un fond special pentru acordarea burselor sociale şi nominale (de merit), ajutorului material, premiilor, indemnizaţiilor unice, precum şi pentru tratament medical gratuit, în cazuri excepţionale.
       4. În perioada practicii pedagogice şi celei de producere, sutdenţilor li se plătesc diurna şi cazarea în mărime de 50 la sută din cotele stabilite pentru funcţionari şi muncitori, luîndu-se în considerare timpul aflării lor în drum spre şi dinspe unitatea în cauză şi achitîndu-li-se integral şi cheltuielile de tranpsort (tur-retur).
       5. Se aprobă Lista anexată a hotărîrilor guvernamentale care se abrogă.

       PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA                                                                                    Ion STURZA
       Contrasemnată:
       Ministrul educaţiei şi ştiinţei                                                                                                         Anatol Gremalschi
       Ministrul finanţelor                                                                                                                              Anatol Arapu
       Chişinău, 22 iunie 1999.
       Nr. 586.

       VII. Marcă poştală Nr. 472 Sergiu Rădăuţan (1926-1998). Fizician, academician, primul rector al Universităţii Tehnice din Moldova. Marcile au fost puse in circuitul postal prin orduinul Ministrului transporturilor şi comunicatiilor la 24 august 2002. Marcile au fost tiparite in Germania la tipografia BUNDESDRUCEREI din Berlin. Autorul machetelor - Alexei Colibneac.
       (Personalităţi ilustre. – În: CATALOGUL MĂRCILOR POŞTALE ALE REPUBLICII MOLDOVA 2001-2006, Chişinău, 2007, pag. 16,17)

       VIII. În Chişinău şi mai multe localităţi mai mari sau mici din Moldova există străzi, care poartă numele marelui înaintaş, academicianului Sergiu Rădăuţanu.

http://www.citymap.md/index_md.php

       IX. Academicianul Sergiu Rădăuţan – membru a Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova
REPUBLICA MOLDOVA. GUVERNUL. HOTARIRE
Cu privire la aprobarea componenţei Plenarei
şi Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova
       nr. 831 adoptat: 18.12.95 în vigoare:
       publicat în: Monitorul Oficial nr 017 din: 21.03.96 articolul:

       ABROGAT PRIN HG73/02.02.99, MO14/12.02.99

       În temeiul punctelor 7 şi 8 din Regulamentul Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 470 din 30 iunie 1992 (Monitor, 1992, nr. 7, art. 181), cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 478 din 12 iulie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr. 50, art. 386), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
       1. Se aprobă componenţa Plenării şi Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.
       2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 753 din 23 noiembrie 1992.

       PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA                                                                                    Andrei SANGHELI
       Contrasemnată:
       Preşedintele Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova                                          Boris Melnic

       Anexa nr.1
       la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.
       831 din 18 decembrie 1995
C O M P O N E N Ţ A
Plenarei Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE ŞI TEHNICE
       Andrieş Andrei - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
       Bostan Ion - doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar
       Ciobanu Mitrofan - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor niversitar
       Găină Boris - doctor habilitat în ştiinţe tehnice
       Holban Ion - doctor în ştiinţe fizico-matematice
       Livovschi Eugen - doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar
       Moscalenco Vsevolod - doctor habilitat în ştiinţe fizico-metematice, profesor universitar
       Rădăuţan Sergiu - doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar
       Soltan Petru - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar

       X. Academicianul Sergiu Rădăuţanu – membru al Consiliului pentru problemele ştiinţei şi dezvoltării umane durabile
C O M P O N E N Ţ A
Consiliului pentru problemele ştiinţei şi dezvoltării umane durabile
       Preşedinte al Consiliului
       ANDRIEŞ Andrei - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician
       Vicepreşedinte al Consiliului
       RUDIC Valeriu - director al Institutului de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei secretar ştiinţific al Consiliului.
.....
       RĂDĂUŢAN Sergiu - director al Centrului de materiale semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician
       REVENCO Eugeniu - şef al Direcţiei generale pentru asigurarea ştiinţifică a complexului agroindustrial a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, doctor în ştiinţe agricole.

(Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 10 din 26 ianuarie 1996. – In: Monitorul Oficial, Nr. ??, 1996)


       XI. Sergiu Rădăuţan – membru de onoare a Academiei Române. Academia Româna se compune din membrii titulari, corespondenţi şi membrii de onoare. Numărul total de membri ai Academiei Române, stabilit prin lege, este de 181, iar cel al membrilor de onoare este de 135, din care cel mult 40 din ţară. De la înfiinţare sa în 1866 şi până în prezent, Academia Româna a primit în rândurile ei 1536 de membri, dintre care 1012 români şi 524 străini, dintre reprezentanţii cei mai iluştri ai vieţii ştiinţifice, culturale, artistice, ecleziastice, politice şi militare.
       http://www.acad.ro/membri_ar/membri_r.htm

       XII. Academicianul Serghei Rădăuţan - laureat al Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii
       În cadrul şedinţei festive, care a coincis cu Ziua inventatorului, de la Palatul Republicii, un grup de 75 de savanţi şi cercetători din ţară au fost decoraţi cu medalii şi diplome de laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii. În cadrul ceremoniei au participat şi laureaţii din anii 1994 (Nicolae Gârbâlău, Mihai Revenco ş.a.), 1996 (Valeriu Ropot, Tudor Lupaşcu ş.a.) şi 1998 (Eugen Gladun, Diomid Gherman ş.a.) care au primit pentru prima dată medalii şi diplome de model nou.
       Pentru activitate rodnică au fost distinşi post-mortem savanţii Sergiu Rădăuţanu, Tadeuş Malinovschi şi Victor Isac.
       În mesajul de felicitare din partea Guvernului, vicepremierul Oleg Stratulat a menţionat că în pofida situaţiei economice precare, Republica Moldova dispune de un potenţial ştiinţific valoros, iar numeroasele distincţii şi decoraţii obţinute în cadrul expoziţiilor şi saloanelor internaţionale demonstrează pregnant că savanţii moldoveni sunt în multe cazuri premergători şi fondatori ai şcolilor în diverse ramuri ştiinţifice.
       (AGGPI Consultă, Nr. 3, 1999, p. 30).